PEŠ

PEŠ v lokalne OJP in lokalne trgovine

Status: potrjen

Trajanje projekta: avgust 2018 – julij 2021

Ukrep: M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: M16.4 – Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Nosilec projekta: Partnerstvo ekološka Štajerska, Izara d.o.o.

Partnerji projekta: Ekokmetija Habjan, Ekološka kmetija Ocepek, Ekološka kmetija Kastelic, Ekološka kmetija Repovž, Kmetija EKO MIŠ, Eko kmetija Pšaker, Eko kmetija Kašnik, Eko sadjarstvo Rožej, Eko kmetija Piškur, Eko kmetija Doberšek, Ekološka kmetija Perc, Ekološka kmetija Weber, Kmetija Natek, Ekološka kmetija Medved in Izara d.o.o..

Nosilec projekta in partnerji skupaj ustvarjajo mrežo ekoloških lokalnih dobaviteljev z namenom koncentriranja ponudbe in skupnega nastopa na trgu, kar je tudi namen ukrepa M16. Nosilec že več let mreži slovensko ekološko proizvodno in z ustanovitvijo partnerstva se je ta aktivnost nosilca tudi pravno formalizirala.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.965,40 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 49.448,39 EUR

Opis projekta:

Partnerstvo ekološka Štajerska s projektom PEŠ v lokalne OJP in lokalne trgovine združuje ekološko pridelavo in predelavo na lokalnem območju Štajerske. V partnerstvo smo iskali in vabili kmetije, ki imajo znanje in možnosti za pridelavo kakovostne domače ekološke hrane, nimajo pa tržne žilice in bi potrebovale pomoč pri trženju.

Področju organizacije odkupa in trženju bomo namenili največ pozornosti in projektnih aktivnosti. Na strani organizacije pridelave smo skladno s pogodbo predvideli Program letne pridelave (v nadaljevanju LPP), ki bo po eni strani zagotavljal količine posameznega artikla za prodajo, kmetom pa načrt, kaj, skladno s kolobarjem, pridelovati. Letni LPP se bo pripravljal
in usklajeval za prihodnje leto do konca tekočega leta.

Ob znanem obsegu pridelave bomo pri vodilnem partnerju lažje načrtovali trženje, pripravljali mesečne napovednike za ponudbo v prihodnje, kampanje posameznih artiklov in druge marketinške prijeme za doseganje zastavljenega cilja odkupa in prodaje.

Partnerstvo ekološka Štajerska bo pridelke in izdelke iz pridelave in predelave tržilo v obratih javne prehrane (šole, vrtci, bolnišnice, domovih za tretje življenjsko obdobje, vojašnice, zdravstveni domovi in drugih javnih obratih) in v ekoloških ter drugih lokalnih prodajalnah na območju.

Cilji:

Najpomembnejši cilj projekta je vzpostavitev lokalnega trga za lokalne kmetijske pridelke in izdelke pridelane oz. predelane znotraj območja pogodbenega partnerstva PEŠ. http://skupina-spess.si/?page_id=19

Pomembni cilj so tudi zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje in prilagaja povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine, da se koncentrira ponudba, da se optimizira proizvodne in transportne stroške, zagotavlja trajnostne načine pridelave, uporablja inovativne prakse, ipd.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • vodenje in koordinacija projekta
 • priprava analize trga
 • priprava načrta trženja proizvodov
 • priprava in izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelav in trženju proizvodov
 • zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov
 • organiziranje odkupa in prodaje proizvodov (65,50 % sredstev projekta)
 • promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta

Donosi in rezultati:

 • v obdobju avgust 2020 – julij 2021 bo partnerstvo oz. vodilni partner ustvaril prihodek od prodaje proizvodov v višini 125.001,00 evrov
 • partnerstvo PEŠ bo imelo v obdobju avgust 2020 – julij 2021 sklenjenih najmanj 6 načelnih dogovorov za dobavo hrane OJP
 • vodilni partner bo imel v obdobju izvajanja projekta za izvajanje aktivnosti projekta zaposleno vsaj 1 osebo za najmanj polovični delovni čas in obdobje 18 mesecev
 • partnerstvo bo tržilo pretežno ekološko pridelana in predelana živila (zaveza projekta 31%, lasten cilj 95%)

Povezavi: